Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο ΙΕΚ Κορίνθου - Λουτρακίου 27410-85991-2


ΙΕΚ Κορίνθου - Λουτρακίου

Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ                                           Κόρινθος, 18/01/2011
                      ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ                                                 Αριθμ. πρωτ. : 13                                          

Τηλέφωνο : 27410-85991

                      27410-85992

Fax : 27410-85990


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2010-2011

ΠΡΑΞΗ  13η

Στην Κόρινθο, σήμερα  18/01/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της Διεύθυνσης του ΙΕΚ Κορίνθου - Λουτρακίου, αφού λάβαμε υπ’ όψιν :
  1. Τα άρθρα 6, 12, 21 και 24 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ163 Α/21-9-2010).
  2. Το άρθρο 22 της υπ’αριθμ. 121/25-5-92 (ΦΕΚ 371 Β) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και ισχύει.
  3. Το άρθρο 3 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
  4. Το Π.Δ. 142/2002 (ΦΕΚ 118 Α) «Οργάνωση – Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
  5. Την αριθμ. 32231/08 (ΦΕΚ 2565 Β/18-12-2008) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)».
  6. Την με αρ. πρωτ. 722/22-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης «Λειτουργία και διαχείριση των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για τη χρονική περίοδο από την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) έως την έναρξη ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για τα δημόσια Ι.Ε.Κ.»
  7. Την με αριθμό πρωτ. 745/28-12-2010 εγκύκλιο νο 1/28-12-2010 του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης «Ενημέρωση και πρώτες οδηγίες λειτουργίας και διαχείρισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ.».
  8. Την με αριθμό πρωτ. 32/17-1-2011 εγκύκλιο νο 2 του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης «α. Πάγια περιουσιακά στοιχεία – άμεση καταγραφή και αποστολή, β. Εαρινό εξάμηνο: χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων – ωρομίσθιοι εκπαιδευτές».
  9. Την με αριθμό 155723/Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (405 Ε.Θ.Ο.Δ./21-12-2010) με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων.
  10. Τις ανάγκες του Ι.Ε.Κ. Κορίνθου - Λουτρακίου σε εκπαιδευτές κατά το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2010-2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            Καλούμε τους ενδιαφερόμενους - υποψηφίους προς πρόσληψη εκπαιδευτές, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης του Εαρινού εξαμήνου 2010-2011.
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Κορίνθου - Λουτρακίου

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΕΙΔΟΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ, ΜΙΚΤΟ) ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Σημ. : οι ώρες διδασκαλίας είναι ανά εβδομάδα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Β΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Β΄
ΜΙΚΤΟ
2
3
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛHΤΙΚΗ
Β΄
ΜΙΚΤΟ
1
1
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Β΄
ΜΙΚΤΟ
2
1
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ)
Β΄
ΜΙΚΤΟ
1
2
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ
Β΄
ΜΙΚΤΟ
2
1
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Β΄
ΜΙΚΤΟ
2
2
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΩΝ
Β΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Β΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
B΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
B΄
ΜΙΚΤΟ
2
2
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
B΄
ΜΙΚΤΟ
2
2
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (C)
Β΄
ΜΙΚΤΟ
2
4
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
Β΄
ΜΙΚΤΟ
2
2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Β΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
1
0


ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ
Γ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Γ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
4
0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
Γ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Γ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
4
0
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Γ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
1
0
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Γ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Γ΄
ΜΙΚΤΟ
2
1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ –  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Γ΄
ΜΙΚΤΟ
2
2
ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (GMP)
Δ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
1
0
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Δ΄
ΜΙΚΤΟ
1
3
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Δ΄
ΜΙΚΤΟ
1
3
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
3
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
3
MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Δ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Δ΄

5ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
5
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ΄
ΜΙΚΤΟ
3
1
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Authoring Tools)
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ORACLE
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
5


            Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Δικαιολογητικά
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού – Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).
4. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε α) άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Κ., Τομεακές Οδηγίες κ.λπ.). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.λπ.), είτε β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.
5. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωμένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από το Υπ.Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, Δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).
6α. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται :
·         βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,
·         ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
6β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν :
·         βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος,
·         ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
7. Από τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1997, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Παρατήρηση : οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ήδη συνεργαστεί στο φθινοπωρινό εξάμηνο 2010 – 2011 με το ΙΕΚ, δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελό τους. Αρκεί η υποβολή της αίτησης με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα.
Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται : η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.

Κατόπιν της ανάθεσης μαθημάτων οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν :
1.      Να υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης, οι λοιπές υποχρεώσεις και η ωριαία αντιμισθία.
2.      Να συμπληρώσουν Δελτίο Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.
3.      Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86: α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον, β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες, αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 και Ν.3833/2010 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.

            Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του ΙΕΚ Κορίνθου - Λουτρακίου από 24-1-2011 μέχρι και 28-1-2011 και κατά τις ώρες από 12:00 έως 18:00.
Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.
               

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ


ΦΑΙΔΩΝ  ΠΑΝΕΤΣΟΣ


 Καλούμε τους ενδιαφερόμενους - υποψηφίους προς πρόσληψη εκπαιδευτές, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης του Εαρινού εξαμήνου 2011-2012.
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Κορίνθου - Λουτρακίου

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΕΙΔΟΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ, ΜΙΚΤΟ) ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Σημ. : οι ώρες διδασκαλίας είναι ανά εβδομάδα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Β΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Β΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
0
ΑΓΓΛΙΚΑ
Β΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3
0
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Β΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓ/ΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
2
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ
Δ΄
ΜΙΚΤΟ
4
4
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V
(Client Server με Εργαλεία IDE στη διαχείριση RDBMS)
Δ΄
ΜΙΚΤΟ
4
2
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
Δ΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
0
4
Δημοσίευση σχολίου